تبلیغات
long [] c = new long[5000];
            c[0] = c[1] = 1;
            for (int i = 2; i < 5000; i++)
            {
                c[i] = c[i - 1] + c[i-2];
                listBox1.Items.Add(c[i]);