تبلیغات
 Form s = new Form2();
            s.MdiParent = this;
            s.Show();

//برای نمایش فرم دوم در برنامه با کار میرود