تبلیغات
 private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (textBox1.Text == "")
                MessageBox.Show("عدد را وارد کنید");
            else
            {
                int a, b, c;
                a = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
                b = a % 10;
                a /= 10;
                c = a % 10;
                if (b == c)
                    MessageBox.Show("numbers are equal");
                else
                    MessageBox.Show("no");
            }
        }