تبلیغات
if (k == 0)
                MessageBox.Show("جستجو نتیجه ای در بر نداشت");