تبلیغات
if (textBox11.Text == s[i].sselfnumber)
                {
                    s[i].sfname = textBox12.Text;
                    s[i].slname = textBox13.Text;
                    s[i].sselfnumber = textBox14.Text;
                    s[i].spay = Convert.ToInt64(textBox15.Text);
                    MessageBox.Show("مشخصات جدید ثبت شد");
                    break;
                }