تبلیغات
 MessageBox.Show("ابتدا کد شخص را وارد کرده(استاد/دانشجو)سپس اطلاعات جدید را وارد کنید و ثبت اطلاعات ویرایش شده را انتخاب کنید");